LeADERSHIP
Committee Officers

Tadashi KUNIHIRO

Takeshi NAKANO

Toshio IBARAKI

Takeshi YOSHIDA

Kanta KUDO

Kengo NISHIGAKI

Kenji MORIHARA

Ryosuke TATEISHI

Rie KUWABARA

Nobuhide TANAKA

Akira TAKEUCHI

Takeshi NAITO

Yuko GOMI

Yuko MATSUBA

Teruaki MAKINO

Makoto SAITO

Yumiko ICHIGE

Tsutomu HIRAISHI

Tatsuya INAGAWA

Attorneys
 
 
Researchers & Experts

Iwao TAKA

Tsuyoki SATO

​Takeyoshi IMAI

Secretariat
 
高橋大祐.jpg

Daisuke TAKAHASHI

(Attorney)

藤野真也.jpg

Shinya FUJINO

(Researcher)